top of page

Info

Barnehagekonferansen i Møre og Romsdal vert arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund 24.-25. oktober 2024. Konferansen er eit samarbeid mellom Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Målgruppe er pedagogisk personale i barnehagane, barnhageansvarlege på kommunenivå, tilsette i PPT og høgskuletilsette. 

Fagleg innhald

Årets barnehagekonferanse har fått tittelen «Gi meg tid!» og er eit uttrykk for eit behov som både tilsette og barnehagebarn kan kjenne på. Dei tilsette treng tid til det viktige arbeidet dei gjer i samspelet med barna. Tid til planlegging, for- og etterarbeid, og tid til å rettleie og arbeide med utvikling i personalgruppa. Barna treng tilsette som har tid til å vere i lag med dei og gje dei omsorg. Tilsette som har tid til å gjere dei trygge, som har tid til å forme eit godt miljø som fremmer deira utvikling og læring.  

Kunnskapsdepartementet har en klar strategi for rekruttering til barnehagelæraryrket der lærere i barnehage skal ha gode rammer for jobben, gode utviklingsmuligheter gjennom arbeidslivet og motivasjon til å bli værende i yrket. Lærere som jobber utenfor barnehagesektoren skal ønske å komme tilbake til læreryrket.  

I årets konferanse vil vi sjå på rammene i barnehagen. Kva kan vere mogelege endringar for at handlingsrommet skal bli opplevd som betre? Kan vi snakke saman om kva vi tenkjer vil vere med å gi oss tid? Det betyr at vi må våge å løfte opp og riste litt i ein etablert praksis og sjå på moglegheitene til å organisere barnehagen, og barnehagedagen på nye måtar.  

Prisar

PRISER VIL OPPDATERES INNEN KORT TID

Konferanseavgift

Konferanseavgifta dekkjer det faglege innhaldet. Du må betale konferanseavgifta på kr.1000,-  med  bindande påmelding og tinging av overnatting.

Påmelding

Det er elektronisk bindande påmelding innan 30.09.24. 

Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på e-post til monica.lunde.ludvigsen@utdanningsforbundet.no

eller på telefon: 95 13 96 86

Meld deg på her

Stadfesting

Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din e-post når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. 

Sjekk om du har fylt ut alle felt i registreringa. 

Vilkår for deltaking

Barnehagekonferansen er ein to-dagars konferanse og deltakarane må difor delta begge dagane. Det er ikkje høve til å dele ein plass. 

Atterhald om gjennomføring

Det vert teke atterhald om gjennomføring av konferansen på grunnlag av

påmelde innan fristen 30.09.24. 

Konferansemiddag

Arrangørane inviterer også i år til felles 3-rettars konferansemiddag på Scandic Parken 24. oktober kl. 20.00. Middagen er inkludert i heilpensjon.

Ikkje-buande som ønskjer å delta på middagen er hjarteleg velkomne.

Middag for ikkje buande bestiller ein ved påmelding. 

Opphald og overnatting

Vi disponerer eit tal rom på Scandic Parken, Hotel 1904 og Thon Hotel Ålesund. (Dei som melder seg på først får rom der dei ynskjer). Dersom du skal dele rom med nokon må du opplyse i påmeldingsskjemaet kven du skal dele rom med.

Vi ser fram til konferansen og til å ynskje deg velkomen til

Barnehagekonferansen 2024 Gi meg tid!

Kart

INFORMASJON

bottom of page