top of page

Info

Barnehagekonferansen i Møre og Romsdal vert arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund 14.-15.november 2023. Konferansen er eit samarbeid mellom Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Målgruppe er pedagogisk personale i barnehagane, barnhageansvarlege på kommunenivå, tilsette i PPT og høgskuletilsette. 

Fagleg innhald

Omgrepet berekraft karakteriserer økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelege samfunn. Berekrafta blir manifestert gjennom å finne balansen mellom økonomisk vekst, sosial utvikling og miljøvern.

Berekraft handlar om mykje meir enn å sortere søppel, det handlar om å ta ansvar for livsstilen vår no og  sikre at vi ikkje øydelegg for framtidige generasjonar.

Målet med konferansen er å få fram kva berekraft tyder, kvifor berekraft er sentralt i barnehagen og korleis personalet kan bidra til at barn får erfaring med og medvit om berekraftig utvikling. Barnehagelærar er avgjerande i dette arbeidet og må difor ha relevant kunnskap og kompetanse for berekraftig utvikling.

Ifølgje barnehagen sitt samfunnsmandat skal barnehagen bygge på grunnleggande verdiar som respekt for menneskeverdet og naturen, og barna skal få utfalde skaparglede, undring og utforskartrang. Barna skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen, og barnehagen har ei viktig oppgåve i å fremje verdiar, haldningar og praksis for eit berekraftig samfunn. 

Prisar

Deltaking m/overnatting i enkeltrom m/heilpensjon

(ink. middag) kr 2380,-

Deltaking m/overnatting i dobbelttrom m/heilpensjon

(per pers, ink. middag) kr 2180,-

Dagpakke for ikkje-buande kr 655,-

Pris på konferansemiddag for ikkje-buande kr 595,- 
Du betalar for opphaldet saman med konferanseavgifta, enten ved påmelding eller på faktura frå deltaker.no.

 
Konferanseavgifta på kr 1000,-
  er inkludert i prisen. 
 
Arrangørane inviterer til felles 3-retters konferansemiddag på Scandic Parken Hotell 14. november kl. 20.00.

Du vel alternativ ved påmelding.

Middagen er inkludert i heilpensjon. Ikkje-buande som ynskjer å delta på middagen er hjarteleg velkomne.

Middag for ikkje buande bestiller ein ved påmelding.

Konferanseavgift

Konferanseavgifta dekkjer det faglege innhaldet. Du må betale konferanseavgifta på kr.1000,-  med  bindande påmelding og tinging av overnatting.

Påmelding

Det er elektronisk bindande påmelding innan 30.09.23. 

Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på e-post til septina.selma.einarsdottir@hivolda.no

eller på telefon: 70 07 51 53 / 70 07 54 50

Meld deg på her

Stadfesting

Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din e-post når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. 

Sjekk om du har fylt ut alle felt i registreringa. 

Vilkår for deltaking

Barnehagekonferansen er ein to-dagars konferanse og deltakarane må difor

delta begge dagane. Det er ikkje høve til å dele ein plass. 

Atterhald om gjennomføring

Det vert teke atterhald om gjennomføring av konferansen på grunnlag av

påmelde innan fristen 30.09.23. 

Konferansemiddag

Arrangørane inviterer også i år til felles 3-rettars konferansemiddag på Scandic Parken 14.november kl. 20.00. Middagen er inkludert i heilpensjon.

Ikkje-buande som ønskjer å delta på middagen er hjarteleg velkomne.

Middag for ikkje buande bestiller ein ved påmelding. 

Opphald og overnatting

Vi disponerer eit tal rom på Scandic Parken, Hotel 1904 og Thon Hotel Ålesund. (Dei som melder seg på først får rom der dei ynskjer). Dersom du skal dele rom med nokon må du opplyse i påmeldingsskjemaet kven du skal dele rom med.

Vi ser fram til konferansen og til å ynskje deg velkomen til

Barnehagekonferansen 2023 Berekraft i barnehagen - DIY

Kart

illustrasjon_by.png

INFORMASJON

bottom of page