top of page

FOREDRAGSHALDARAR

Under ser du de spennende foredragsholderene fra i fjor. Siden vil snart bli oppdatert!

Skisse_BHK_FINAL_C.jpg

FN-sambandet

FN-sambandet er en norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Dette har vi gjort siden 1946. Vår hovedmålgruppe er barn og unge, og skoleverket.

 

Hvert år møter vi over 100 000 unge mennesker gjennom vårt arbeid i skolen. Vi jobber også mot pressen, og det generelle publikum. Til tross for navnet sitt, er FN-sambandet uavhengig av FN

og har ingen politisk tilknytning. Vi er medlem av World Federation of United Nations Associations (WFUNA), et internasjonalt nettverk bestående av andre FN-forbund. FN-sambandet mottar finansiell støtte fra Utenriksdepartementet.

 

Vi er rundt 30 ansatte fordelt på kontorer i

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger,

Kristiansand og Oslo.

Skisse_BHK_FINAL_C.jpg

Cecilie Thun

førsteamanuensis i samfunnsfag for barnehagelærerutdanningen 

Cecilie Thun arbeider som førsteamanuensis i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet. Thun har en Ph.D. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2013) og en post.dok. fra Universitetet i Oslo (2016-2018). Hennes forskningskompetanse er knyttet til organisasjon og ledelse i et mangfolds- og kjønnsperspektiv i barnehagen, samt barns medborgerskap i et mangfoldig samfunn. Siden 2019 har Thun deltatt i prosjekter i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Hun leder også et forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med en av Universitetsbarnehagene om mangfoldsledelse og barns medborgerskap i barnehagen. 

Thun har vært redaktør (sammen med Charlotte Johannessen) for antologien Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen (2023).  

Hege_Valaas.jpg

Hege Valås

Nestleder - Utdanningsforbundet Trondheim

Hege Valås er barnehagelærer, og har jobbet mange år i Trondheim kommune før hun ble tillitsvalgt i Utdanningsforbundet på heltid.

Hege har ledet Utdanningsforbundet i Trondheim, sittet i sentralstyret i Utdanningsforbundet, og er snart ferdig med sin andre periode som nestleder.


Selv om oppmerksomheten har vært retta mot organisasjon og barnehagepolitikk i mange år,

har hun beholdt en sterk identitet som pedagog

og barnehagelærer.

 - Et av de faglige områdene det har vært moro å følge med på gjennom disse årene, er hvordan barnehagene har markert seg i klima- og miljøarbeidet. Utdanningsforbundet har i mange år delt ut en pris til skoler og barnehager som får til dette arbeidet godt. Det er en fryd å se hvordan barnehagelæreres kreativitet kan bidra – ikke bare til god pedagogikk for barna, men også for et bedre miljø og barn som lærer å gjøre gode miljøvalg. Kanskje er jeg ikke helt upartisk, men

jeg synes faktisk at det er barnehagene som har

de aller mest spennende prosjektene.

 

For samfunnet er det et miljøklokt valg å satse

på barnehager som har nok bemanning og kompetanse til å ta den oppvoksende slekt

inn i en grønnere og bedre framtid.

Dette handler om både pedagogikk og politikk!

fooladiskorpen.jpg

Leif Bjørn Skorpen

Dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskulen i Volda

Erik Fooladi

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda

Leif Bjørn Skorpen er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskulen i Volda, der han mellom anna underviser i matematikk i barnehagelærar-utdanninga – noko han har gjort heilt sidan

1996, då matematikk vart eit eige fag i førskulelærarutdanninga. Han er spesielt

interessert i matematikkvanskar og matematikk i tverrfaglege samanhengar, til dømes musikk og filosofi. Forskingsarbeidet hans er no knytt til barnehageprosjektet Tidlig innsats for god matematikklæring, eit samarbeid mellom

Høgskolen i Innlandet og Høgskulen i Volda.

Saman med sin kollega Erik Cyrus Fooladi underviser han i emnet Utforsking i barnehage og nærmiljø i masterutdanninga i barnehagekunnskap.

Erik Fooladi er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, der han underviser i naturfag og matkultur

og helse frå barnehage til vidaregåande skule.

Hans faglege forskingsområde er tverrfaglegheit, utforsking, argumentasjon og sanseerfaringar i undervisning. Han arbeider og forskar òg innan formidling og ikkje-formelle læringskontekstar,

til dømes formidling i media og i museum og vitensenter.

Deira bidrag på Barnehagekonferansen har fått tittelen Utforsking i barnehagar, der dei vil utfordre oss på kva utforsking kan vere. Kva gjer at noko er utforskande? Korleis kan utforsking sjå ut i barne-hagar? Og kva kan dette ha med berekraft å gjere?

vasset.jpg

Vasset barnehage SA

Kven er vi

Vasset barnehage er ein privat foreldreeigd barnehage som har vore i drift sidan 1987. Barnehagen vår ligg ved Vasset friluft- og idrettspark i Langevåg. Vi har 28 plasser for barn mellom

1-6 år og 6 tilsette. I personalgruppa er tre

pedagogar og dei andre tre er fagarbeidarar.

Alle faste tilsette har meir enn 15 års erfaring.

Vår visjon

Vasset barnehage har fokus på leik,

friluftsliv, miljø, kunst og kreativitet.

«Rom for alle, blikk for den enkelte» er visjon vår. Som ein liten einavdelings-barnehage er det lettare å bygge nære og tette relasjonar, både til det enkelte barnet og foreldra. Barnehagen er kjent

for kreative kunstutstillingar og reiseprosjekt til eksotiske destinasjonar. Vi har vårt eige reiseselskap «Vasset Airlines» som vi nyttar til reiser uti verda og inn i leiken. Berekraftig utvikling er ein raud tråd

i vår tenking og våre pedagogiske opplegg.

Leiken er den viktigaste arenaen for utvikling og læring. Vi koblar leik og fokus på miljø og berekraftig utvikling saman, og det gir oss eit

hav av spennande moglegheiter og opplevingar som vi trur vil kunne ruste barna våre til å utvikle kritisk tenking og etisk vurderingsevne.

Vårt grøne skifte

I 2017 - i samband med implementering av ny Rammeplan – starta barnehagen ein prosess for å bli ein grønare barnehage. I 2019 vart barnehagen sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Vi var den første barnehagen som fekk denne sertifiseringa

på Sunnmøre. I 2021 vant barnehagen Matjungelprisen for det systematiske arbeidet

med dyrking og grønsakshage, der barna sin medverknad har ein sentral plass. I 2022 fekk barnehagen Utdanningsforbundet sin klimapris,

og det var sjølvsagt ekstra stas.

På Barnehagekonferansen er det dagleg leiar Marianne Nilsen som kjem i lag med dei to pedagogiske leiarane Annette Vadseth og Hanne Rønning. I vår søknad til Utdanningsforbundet sin klimapris skreiv vi: «Vasset barnehage er ein liten barnehage som tenker stort og grønt og har eit ynskje om å inspirere andre gjennom å dele

våre erfaringar». Å bli spurt om å halde innlegg

på Barnehagekonferansen gir oss ein unik moglegheit til det, og vi gler oss.

Tennfjorden_barnehage.jpg

Tennfjord barnehage

Tennfjord barnehage ligg i naturskjønne omgjevnader med kort veg til både skog, fjell

og fjøre, som blir nytta gjennom heile året.

Barnehagen har 87 barn og 26 tilsette, fordelt på fem basar. Barnehagen har eit godt fagmiljø der tilsette har langt erfaring og stort engasjement.

 

Barnehagen vart i 2021 Lærarutdanningsbarnehage

som har ført til at vi har eit tett samarbeid med høgskulen i Volda. Som overordna mål for arbeidet i barnehagen, er visjonen Vi gjer kvarandre gode.

Vi spelar på lag, både foreldre, barn og personale for å få fram det beste i kvarandre. Tryggleik, stemning og medverknad er viktige omgrep i vårt pedagogiske grunnsyn. Dei som representerer barnehagen er styrar Gro Jensen, baseleiar Mona Myskja og pedagogisk leiar Anniken Eidsvik.

Gro O. Jenssen er styrar i barnehagen, og har hatt styrarstilling sidan ho var ferdig utdanna i 2000. Har i mange år jobba kombinert stilling som pedagogiske leiar og styrar, men etter ho begynte i Tennfjord barnehage i januar 2020 har det kun vore styraroppgåver, og sitt blant anna i arbeidsgruppa i høve utviklingsarbeidet i barnehagen.

Mona Myskja har erfaring frå barnehage frå 2009 og har jobba i Tennfjord barnehage sidan 2014.

Seinare tid har Mona vore ein del av arbeidsgruppa

i høve utviklingsarbeidet i barnehagen.

Anniken Eidsvik har erfaring frå barnehage frå 1996 og har jobba som både pedagogisk leiar og styrar. No jobbar ho i ei delt stilling, 70 % stilling som pedagogisk leiar i barnehagen og 30 % av stillinga er knytt til Høgskulen i Volda der ho underviser i emnet «Leiing, samarbeid og utvikling». Ho er også ein del av arbeidsgruppa i høve utviklingsarbeidet

i barnehagen.

Tennfjord barnehage har jobba med utviklingsarbeid sidan 2010. Dei har vore ein del av «Opp og fram» og er no med på «ReKomp». Det siste året har dei jobba med utviklingsarbeid knytt til barn sin kreative leik, med temaet «Tilrettelegging for leik og vaksen-rolla si betydning».

Deira bidrag til Barnehagekonferansen er å vise eit praksiseksempel på korleis ein kan jobbe med eit utviklingsarbeid. Utviklingsarbeid ser dei som eit systematisk arbeid som utnyttar eksisterande kunn-skap. Dette aukar moglegheita for felles læring og endring av eksisterande praksis. Det er ei føresetnad for å fremje verdiar, haldningar og praksis for eit meir berekraftig samfunn.

Sageide

Barbara Maria Sageidet

Professor i naturfag ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger

Sageidet har arbeidet med forskning relatert til økologi, paleoøkologi og jordfag siden1995,

med en PhD fra 2005 som omfatter jord mikro-morfologiske studier av kulturlandskapet på Jæren. Sageidet er opprinnelig fra Tyskland og har en grunnutdanning innen landbruksbiologi.

Siden 2007 har Sageidet undervist og forsket innen naturfag i barnehagelærerutdanningen. Hun driver forskning innen naturfag, naturfagdidaktikk,

bærekraftig utvikling i barnehagen, og i nyere

tid også innen økologisk medborgerskap (environmental citizenship).

Sageidet har et faglig engasjement for pedagogisk formidling av naturvitenskap og kunnskap om bærekraftig utvikling som grunnleggende og viktige temaer innen barnehagelærerutdanningen og innen pedagogisk arbeid med førskolebarn. Hun er også opptatt av relasjoner i denne sammenhengen til andre fagområder og samfunnet. Hennes tverrfag-lige forskningsinteresser omfatter temaer som inquiry-læring, hagebruk sammen med barn, urban barndom og fredspedagogikk.

Sammenfattet handler Sageidets forskning om relasjoner og samspill mellom mennesket og naturen. Dette gjelder både i dag, relatert til barn, (miljø)utdanning, bærekraftig utvikling og barn som aktive deltakere i samfunnet, og det gjelder også relatert til kunnskap om mennesket gjennom tiden, for eksempel fra menneskeskapte spor i jord- og sedimenter, eller utviklingen av kulturlandskapet. Denne fler og tverrfaglige forskningen ønsker blant annet å belyse og bevisstgjøre menneskets og barnas potensial til å bidra positiv til utvikling av bærekraftige lokale og globale miljøer.

Siden 2017 er Sageidet co-leder av arbeidspakke 2, “Being and becoming eco-citizens” (om barn som økoborgere), innen KINDknow - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures, som er et av de

to senter for barnehageforskning i Norge, finansiert av Norges Forskningsrådet, sammen med Filiorum, der hun også er medlem.

Sageidet er medlem av ‘The Greenhouse’ ved UiS, og “Smart Sustainable Cities Research Network» ved UiS, og av den internasjonale forskergruppen TND (Transnational Dialogues in Research in Early Childhood Education for Sustainability). Sammen med denne gruppen har hun fått en formidlingspris

i 2016, (Best Paper Award) ved konferansen

“World Symposium on Sustainable Development at Universities”, ved Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston, Cambridge, USA).

Sageidet har publisert tallrike fagfellevurderte vitenskapelige artikler og bokkapittel i flere

internasjonale tidsskrifter eller forlag, en rekke akademiske fagpublikasjoner og populær-vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til vitenskap-elige konsulentrapporter innen jord mikromorfologi. Forskningen ble presentert på tallrike konferanser,

og flere av hennes publikasjoner har vært pensum for undervisningen.

bottom of page