top of page

FOREDRAGSHALDARAR

fnsambandet.png

FN-sambandet

FN-sambandet er en norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Dette har vi gjort siden 1946. Vår hovedmålgruppe er barn og unge, og skoleverket.

 

Hvert år møter vi over 100 000 unge mennesker gjennom vårt arbeid i skolen. Vi jobber også mot pressen, og det generelle publikum. Til tross for navnet sitt, er FN-sambandet uavhengig av FN

og har ingen politisk tilknytning. Vi er medlem av World Federation of United Nations Associations (WFUNA), et internasjonalt nettverk bestående av andre FN-forbund. FN-sambandet mottar finansiell støtte fra Utenriksdepartementet.

 

Vi er rundt 30 ansatte fordelt på kontorer i

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger,

Kristiansand og Oslo.

skorpen_fooladi.jpg

Leif Bjørn Skorpen

Dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskulen i Volda

Erik Fooladi

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda

Leif Bjørn Skorpen er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskulen i Volda, der han mellom anna underviser i matematikk i barnehagelærar-utdanninga – noko han har gjort heilt sidan

1996, då matematikk vart eit eige fag i førskulelærarutdanninga. Han er spesielt

interessert i matematikkvanskar og matematikk i tverrfaglege samanhengar, til dømes musikk og filosofi. Forskingsarbeidet hans er no knytt til barnehageprosjektet Tidlig innsats for god matematikklæring, eit samarbeid mellom

Høgskolen i Innlandet og Høgskulen i Volda.

Saman med sin kollega Erik Cyrus Fooladi underviser han i emnet Utforsking i barnehage og nærmiljø i masterutdanninga i barnehagekunnskap.

Erik Fooladi er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, der han underviser i naturfag og matkultur

og helse frå barnehage til vidaregåande skule.

Hans faglege forskingsområde er tverrfaglegheit, utforsking, argumentasjon og sanseerfaringar i undervisning. Han arbeider og forskar òg innan formidling og ikkje-formelle læringskontekstar,

til dømes formidling i media og i museum og vitensenter.

Deira bidrag på Barnehagekonferansen har fått tittelen Utforsking i barnehagar, der dei vil utfordre oss på kva utforsking kan vere. Kva gjer at noko er utforskande? Korleis kan utforsking sjå ut i barne-hagar? Og kva kan dette ha med berekraft å gjere?

Sageide

Barbara Maria Sageidet

Professor i naturfag ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger

Sageidet har arbeidet med forskning relatert til økologi, paleoøkologi og jordfag siden1995,

med en PhD fra 2005 som omfatter jord mikro-morfologiske studier av kulturlandskapet på Jæren. Sageidet er opprinnelig fra Tyskland og har en grunnutdanning innen landbruksbiologi.

Siden 2007 har Sageidet undervist og forsket innen naturfag i barnehagelærerutdanningen. Hun driver forskning innen naturfag, naturfagdidaktikk,

bærekraftig utvikling i barnehagen, og i nyere

tid også innen økologisk medborgerskap (environmental citizenship).

Sageidet har et faglig engasjement for pedagogisk formidling av naturvitenskap og kunnskap om bærekraftig utvikling som grunnleggende og viktige temaer innen barnehagelærerutdanningen og innen pedagogisk arbeid med førskolebarn. Hun er også opptatt av relasjoner i denne sammenhengen til andre fagområder og samfunnet. Hennes tverrfag-lige forskningsinteresser omfatter temaer som inquiry-læring, hagebruk sammen med barn, urban barndom og fredspedagogikk.

Sammenfattet handler Sageidets forskning om relasjoner og samspill mellom mennesket og naturen. Dette gjelder både i dag, relatert til barn, (miljø)utdanning, bærekraftig utvikling og barn som aktive deltakere i samfunnet, og det gjelder også relatert til kunnskap om mennesket gjennom tiden, for eksempel fra menneskeskapte spor i jord- og sedimenter, eller utviklingen av kulturlandskapet. Denne fler og tverrfaglige forskningen ønsker blant annet å belyse og bevisstgjøre menneskets og barnas potensial til å bidra positiv til utvikling av bærekraftige lokale og globale miljøer.

Siden 2017 er Sageidet co-leder av arbeidspakke 2, “Being and becoming eco-citizens” (om barn som økoborgere), innen KINDknow - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures, som er et av de

to senter for barnehageforskning i Norge, finansiert av Norges Forskningsrådet, sammen med Filiorum, der hun også er medlem.

Sageidet er medlem av ‘The Greenhouse’ ved UiS, og “Smart Sustainable Cities Research Network» ved UiS, og av den internasjonale forskergruppen TND (Transnational Dialogues in Research in Early Childhood Education for Sustainability). Sammen med denne gruppen har hun fått en formidlingspris

i 2016, (Best Paper Award) ved konferansen

“World Symposium on Sustainable Development at Universities”, ved Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston, Cambridge, USA).

Sageidet har publisert tallrike fagfellevurderte vitenskapelige artikler og bokkapittel i flere

internasjonale tidsskrifter eller forlag, en rekke akademiske fagpublikasjoner og populær-vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til vitenskap-elige konsulentrapporter innen jord mikromorfologi. Forskningen ble presentert på tallrike konferanser,

og flere av hennes publikasjoner har vært pensum for undervisningen.

bottom of page